top of page

Man vänjer sig

Bokformgivning, text & Motion Graphics

Examensarbete Medieinstitutet

VÅRT ARBETE formar våra liv. Arbete är viktigt. Det ger oss ett sammanhang och en meningsfullhet. Men lika viktigt som arbete är också fritiden. Arbetarrörelsen har genom åren kämpat för förkortad arbetstid. Från åttatimmarsdagen till rätten till semester. Men de senaste 50 åren har diskussionen om arbetstidsförkortning lyst med sin frånvaro.

En ny typ av arbetsideologi har genomsyrat svensk politik de senaste årtionden. Nämligen den svenska arbetslinjen. Det finns få frågor där det råder lika stor konsensus bland Sveriges alla etablerade politiska partier som frågan om arbete. Arbetslinjens kurs är klar och tydlig – alla ska arbeta. Oavsett vilkor och oavsett syfte. Att arbeta är ett självändamål.

Men de tekniska framstegen har gjort att behovet av mänsklig arbetskraft är mindre än någonsin. Vi står i en ond cirkel med ständigt ökat arbete och produktion med tillhörande konsumtion med enorma miljöproblem som följd tillsammans med en ökad psykisk ohälsa och utbrändhet kopplad till vårt arbete.

Arbetskritik är teorier och idéer där »arbete« som koncept och innebörd ifrågasätts.

Arbetskritiken är i förlängningen systemkritik. Den utmanar på allvar den ekonomiska ordningen. Den syftar till att stärka arbetarens makt på arbetet genom att ge denne mer tid utanför sitt arbete och därav mer kontroll.

Genom delvis en motion graphics reklamfilm men framför allt en bok ska frågan om arbetskritik lyftas. Boken ska ta upp ämnen som arbetstidsförkortning, pandemins konsekvenser på vårt arbetsliv och hur framtiden med AI och automatisering kan komma att påverka våra arbetsliv.

Genom att göra första steget, reklamfilmen, till en visuellt snygg, snabb och intressant film kan man förhoppningsvis locka målgruppen till att ta steget till att läsa boken.

Genom text, design och infografik blir målet att få målgruppen att ta till sig texten på ett djupare plan. Det görs genom att göra texten lättbegriplig, informativ och relevant för den moderna tiden samt göra grafiken och designen tilltalande och engagerande.

Boken har en visuell stil som andas svensk arbetarrörelse men ändå utmanar de förväntningar man har på den typen av estetik genom en surrealistisk tvist.

Målet med boken är att skapa en större medvetenhet kring begreppet arbetskritik och vad det kan betyda för oss arbetare och för Sverige och hur man kan ta dessa frågor vidare på sin arbetsplats och i livet.

MÅLGRUPPEN ÄR 20–35 åringar som är någorlunda politiskt intresserade. De är nyfikna personer som ofta tar del av det politiska innehåll som går genom våra digitala kanaler. De är medvetna om de samhällsproblem som finns och intresserar sig för nya politiska idéer. Målgruppen rör sig i ett digitalt klimat där information passerar snabbt och en stor utmaning blir att nå fram bland det digitala bruset med ett tydligt budskap.

bottom of page